Neoteric Celebrities Painting&Calligraphy

(parts of all the Painting)

1.jpg

Wang Jielin

10.jpg

Pan Tianshou

11.jpg

Tang Yun

12.jpg

Zhang Daqian

17.jpg

Ren Bonian

18.jpg

Cheng Qiucao

19.jpg

Xie Zhiguang

2.jpg

Pu Xinyu

24.jpg

Zhang Yuguang

25.jpg

Wu Daiqiu

26.jpg

Jin Shaoshi

23.jpg

Hong Ji

31.jpg

Xie Gongzhan

32.jpg

Fu Baoshi

33.jpg

Xie Zhiliu

34.jpg

Li Xiongcai

8.jpg

Qi Baishi

9.jpg

Wu Changshuo

5.jpg

Xu Beihong

Jiang Hanting

3.jpg

 

Guan Liang

30.jpg

Ding Baoshu

29.jpg

Hu Peiheng

21.jpg

Shen Xinhai

14.jpg

Fu Baoshi

15.jpg


Tang Yun

16.jpg

Zhang Daqian13.jpg

Cheng Shifa

20.jpg

Wu Qingmu

22.jpg

Tu Ge

4.jpg

Xie Zhiliu

7.jpg

Zhu Qizhan

27.jpg

Sun Xueni

   
_____________________________________________________________________________________
TEL:86-531-7926235 Fax:86-531-7926635 Mobile:86-(0)13953118098 Email: [email protected]
Address£º#159-8,Jingwu Road,Jinan City,Shanddong Province,P.R.C. Zip code£º250001
Jinnan Jyzaets Artworks Co.,Ltd.,Shandong Province,P.R.C.